Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Wat betekent dit voor U als cliënt ?

Als advocatenkantoor verwerken wij persoonsgegevens van cliënten die het kantoor bijstaat. Daarbij gaat het om NAW-gegevens, telefoonnummers, eventuele arbeidsgegevens, medische gegevens of justitiële documentatie. Deze persoonsgegevens verwerken wij omdat deze door U als cliënt op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van onze dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Het doel en de grond voor de verwerking van die persoonsgegevens is gelegen in de noodzakelijkheid een goede uitvoering te kunnen geven aan de ons kantoor verleende opdracht door U als cliënt. Deze gegevens worden derhalve alleen verwerkt met Uw toestemming en met het oog op een juiste uitvoering van de door U aan ons kantoor gegeven opdracht, alsmede om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

Ons kantoor deelt Uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening en de door U aan ons verleende opdracht. Hierbij valt te denken aan het verstrekken van Uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures, correspondentie met de wederpartij of waarneming van de praktijk door een andere advocaat. Daarnaast kan ons kantoor persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Ons kantoor hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van Uw persoonsgegevens en draagt om die reden zorg, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Dossiers worden, nadat deze zijn gearchiveerd, 7 jaar bewaard. Daarna worden de dossiers en daarmee ook de persoonsgegevens vernietigd.

Als cliënt kunt U te allen tijde aan ons kantoor een opgave vragen van de van U verwerkte persoonsgegevens. In voorkomend geval kunt U ook vragen om correctie van deze gegevens bij gebleken onjuistheid. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, dan wel verwijdering van Uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt U sturen naar ons kantoor. U ontvangt dan binnen 4 weken na ontvangst van Uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan Uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en bewaartermijnen. Uw verzoek kunt U richten aan Advocatenkantoor Ester, Postbus 545, 3330 AM Zwijndrecht. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van Uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij U ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op Uw eigen persoonsgegevens.

Indien U als cliënt van mening bent dat ons kantoor de AVG niet correct naleeft, dan bestaat te allen tijde het recht een klacht daaromtrent in te dienen bij de privacytoezichthouder.

Contact  Mr. Ester