KLACHTEN

Alhoewel het kantoor er alles aan zal doen om de werkzaamheden naar tevredenheid van de cliënt uit te voeren, bestaat er uiteraard de mogelijkheid te klagen over de uitvoering van de geleverde dienst. De aanvankelijke klachtbehandeling is gericht op het zoeken naar een oplossing voor de klacht die zowel voor de cliënt als voor de advocaat acceptabel is. Indien er een klacht van een cliënt komt dan zal er eerst persoonlijk overleg tussen de advocaat en de cliënt plaatsvinden. Indien dat overleg niet leidt tot een voor beiden bevredigende oplossing, dan wordt de cliënt aangeboden met een externe advocaat die fungeert als klachtenfunctionaris de klacht te bespreken. Dit om te bekijken of deze kan bemiddelen om alsnog tot een voor de cliënt en de advocaat bevredigende oplossing te komen. Mr M.J. Smit, advocaat te Dordrecht is de externe klachtenfunctionaris van het kantoor.

Ook deze klachtenbehandeling is in eerste instantie gericht op het vinden van een oplossing die voor de cliënt en de advocaat bevredigend is. Indien deze bemiddeling geen oplossing oplevert, zal mr Smit een schriftelijk oordeel geven over de klacht. In het kader van de klachtenbehandeling is hij daarbij bevoegd van alle opdrachtdocumentatie kennis te nemen die door hem relevant wordt geacht voor het geven van een oordeel over de klacht. Op basis van die documentatie en de eventuele schriftelijke toelichtingen van de cliënt en de advocaat zal mr Smit dan zijn oordeel geven over de klacht.

Indien de cliënt zich niet kan vinden in dit oordeel, dan wordt in geval een tuchtrechtelijke klacht de cliënt geadviseerd zich tot de Deken te wenden. In geval van een geschil van financiële aard geldt dat het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur, welke instantie geschillen met een financieel belang tot € 10.000,-- kan behandelen. Dit mits de cliënt akkoord gaat met behandeling van het geschil door die Geschillencommissie. Indien de cliënt daarmee niet akkoord gaat en/of het financieel belang over een hoger bedrag gaat, dan zal het geschil aan de bevoegde rechtbank dienen te worden voorgelegd. Indien van toepassing wordt de klacht tevens gemeld bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

Contact  Mr. Ester